اصول کلي روش به اين صورت است که ابتدا در محفظه اي قطعات اوليه بدون پوشش، در مکانهاي مخصوص خود قرار گرفته و به کمک واحد توليد خلأ ( پمپ خلأ ) ميزان خلأ لازم  ايجاد مي گردد. سپس به روش مناسبي (حرارت دهي توسط رشته مقاومت دار، بمباران يوني و يا الکتروني) فلز يا هرجسمي را که بايد بر روي سطح مورد نظر بنشانند از حالت جامد بصورت بخار تبديل مينمايند.  بدليل کم بودن دماي زیرلایه نسبت به بخارات ايجاد شده، پوشش مورد نظر بر روي زیرلایه تغيير حالت داده و مجدداً به شکل جامد تبديل مي شود. بدين صورت روکش فلزي يا پوشش مورد نظر بر روي زیرلایه تشکيل ميگردد.

تفاوت روشهاي مختلف پوشش دهي تحت خلأ عمدتاً در نحوه تهيه بخارات جسم پوشش دهنده و نيز چگونگي نشاندن آن بر روي سطح زیرلایه میبباشد. روش مورد استفاده در واحد حاضر، تکنيک پوشش دهي فيزيکي تحت خلا با بکار گيري المنت حرارتي بعنوان منبع تبخير فلز ميباشد.

منبع : گروه صنعتی تابان |آبکاری در خلاء
برچسب ها : پوشش ,زیرلایه ,مورد ,پوشش مورد